10 دسامبر 2023
بازدید-بسیج از تولیدی آرد

بازدید خواهران بسیج پایگاه صدیقه طاهره (س) میدان نیروی دریایی رشت

خواهران بسیج پایگاه صدیقه طاهره (س) میدان نیروی دریایی رشت در تاریخ 1402/09/8 از شرکت تولیدی آرد گیلان خوشه بازدید کردند. این بازدید برای اعضای گروه […]